එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිදානයේ  අනුබද්ධ ආයතන

1. එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික  විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානය-unesco

2.අන්තර්ජාතික ප්‍රතිසංස්කරණහා සංවර්ධන බැංකුව- IBRD-ලෝක බැංකුව

3. එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල  -UNICEF

4. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල- IMF

5. එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන UNEF

6. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන UNDP

7. යුරෝපා ආර්ථික කොමිසම ECE

8 .ලෝක වෙළද  සංවිධානය WTO

9 .අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය ILO

10. එක්සත් ජාතීන්ගේකෘෂිකර්ම සංවිධානය FAO

11 .ලෝක සෞක්‍ය සංවිධානයWHO

12 .ලෝක ආහාර වැඩසටහන WEP

13 .එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනග‍හනඅරමුදල  UNFPA

14. ස්ත්‍රීන් සදහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදල  UNIFEM

15 .එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජ සංවර්ධන පර්යේෂණ ආයතනය UNRIDS

16 .ලෝකසංචාරක කරමාන්ත සංවිධානය WTO

17. අන්තර්ජාතික පරමාණු බලශක්ති ආයතනය IAEA

18. එක්සත් ජාතීන්ගේකාර්මික සංවර්ධන ආයතනය UNIDO

19 .එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනාවාස වැඩසටහන UN-Habitai

-අමන්දා හේරත් 

Comments

congrets amanda ,you become a e-writer....

Lassen Sie es uns wissen!
weitere tipps hier https://amateursex.privat-sex20.com/sitemap211.php