ලෝකයේ අන්තිම එක ... බස් එකක් හරි කොච්ච්චියක් හරි අවම කොහමද අපි ... ලෝකයේ අන්තම එක ආව වගේ අනිත් එවුන් යට කරගෙන නගින හැටි ,එත් .මෙ බලන්න ජපානයේ අය විනයක් අත්ව කොච්ච්චියට නගින හැටි .. කවුෂි සදරූ ජපානයේ සිට -සන්නස ට
Comments

Pages