සියපතක් මට කියනවා

සියපතක් පෙති හලනවා
සුළඟ අත්වැල් බඳිනවා
ජීවිතේ නම් අනියතයි
සියපතක් මට කියනවා..

ලාටු තවරා රැලි වැටුණු වත
සේද සුදු හැඳ සියපතක් ගෙන
සුදු හාමිනේ
පන්සලට යන මග
බිඳුණු මල් පෙති තියෙනවා....

සුවඳ අතුරා පිදුණු මල් මත
තව්තිසා සිහිනයක් අරගෙන
සුදු හාමිනේ
පන්සලෙන් එනවිට
අලුත් සියපත් පිපෙනවා....

එම්.එන්. සුභාෂිණී

කුරුණෑගල

 

    

Comments

Pages