සුන්දර ස්වීඩනයේ  සිතල නත්තල්..........

 

ලෝකයේ තිබෙන ඉතා සුන්දර රටක් තමයි ස්වීඩනය . සුන්දර ස්වීඩනයේ  සිතල නත්තල් බලන්න ඔබත් එක්ක යන්නයි සන්නස මේ සැරසෙන්නේ .swidan මෙම රට පිහිට තිබෙන්නේ ,යුරෝපයට උඩින් .උතුරු අර්ධගොලයේ අද ස්වීඩනයට නත්තල් .අපි පොඩි කාලයේ අසා ඇති සීතල නත්තල දකින්න හරිම අපුරුයි.මාසිටින ස්වීඩනයේ උප්සලා නගරය මේදිනවල දහවලටත්,රාත්‍රියටත් සුරපුරක් වගේ පෙනෙන්නේ .හැමතැනම සැමරුම් .හිමකැටවැටෙන ගස්වැල් විදුළිබුබුලෙන් ආලෝකමත්කරලා කැරොල් හා ගීත්කා ගායනය හැමතැනකම නත්තල්සිරියෙන් අලලිලය.

 

හිම මිදෙන තරමට සීතල මෙහි හැමතැනකම වගේ තිබේ.හැමදෙනාටම හිමකබා  ඇදගෙන සිටින්නට සිදුවී ඇත.හිම මත වැටෙන පරාවර්තිත ආලෝකය නිසාවෙන් රාත්‍රියත් ආලෝකමත්වෙනවා.

 

නගරයේ විදි පුරා විදුළි එලි දල්වා, සැරසිල්ලෙන් අලංකාර වී තිබේ.නගරයේ සාමතනකම නත්තල් ගස් නිර්මාණයකොට ඒවා අලංකාර කොට සරසා ඇත.

 

කරෝල්ගි ගායනය නගරය පුරාම තැනින් තැන දකිනට ලැබේ.ගීතිකා ගායනය නගරයේ සාමතනකම කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් සිදුකරයි.

මේ වගේ කුඩා කණ්ඩායම් එක්වී ගීතිකා ගයනා කරන මෙනාගාරයේ නත්තල අසිරිමත්ය.

තාරකී හෙට්ටිආරච්චි

 

swidan -උප්සලා නුවර සිට